Opšti uslovi

Član 1.

Ovim opštim uslovima (u daljnjem tekst: Uslovi) uređuju se odnosi između firme Agencija Registar usluga d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 6, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Registar ili Privredni Registar) koja upravlja Internet stranicom www.PrivredniRegistar.rs (u daljem tekstu internet stranice registra) s jedne strane i korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) s druge strane.

Član 2.

Na sve međusobne odnose između Registra i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uslovima primenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Srbije.

Član 3.

Pristupom i/ili korišćenjem sadržaja ili usluga internet stranica registra, Korisnik pristaje na upotrebu i korišćenje istih u skladu s ovim Uslovima i prihvata ove Uslove kao i sva ostala pravila korišćenja predmetnih stranica i usluga koje se putem istih pružaju. Ukoliko se ne slažete s ovde navedenim uslovima molimo Vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje putem njih pružamo.

Član 4.

Korišćenjem sadržaja internet stranica registra korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja internet stranica registra te prihvata koristiti sadržaj internet stranica registra na vlastitu odgovornost.

Član 5.

Registar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje internet stranica registra, za bilo koje radnje Korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja internet stranica registra, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom sadržaja internet stranica registra.

Član 6.

Registar može u svako vreme izmeniti i/ili dopuniti Uslove bez prethodnog obaveštenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice poizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama registra. Nastavljanjem pristupa internet stranicama registra i korišćenjem bilo kojeg dela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da Korisnik pristaje na takve izmenjene ili dopunjene Uslove.

Član 7.

Registar nudi usluge upisa podataka o firmi ili preduzetniku u popis poslovnih subjekata, kao i usluge upisa bitnih promena društva (npr. promena člana društva, promena uprave i sl.), te će za iste poslati ponudu firmama i preduzetnicima. Registar će u roku 8 dana od prijema uplate upisati firmu/preduzetnika u popis, upisati eventualne promene koje se odnose na društvo, kategorizirati firmu/preduzetnika prema delatnosti te podatke učiniti javno dostupnim.

Član 8.

Naknada za upis podataka društva kao i naknada za upis promene, putem ponude koju Registar samoinicijativno pošalje, iznosi 4.000 RSD, 6.000 RSD ili 8.000 RSD (oslobođeno PDV-a po članu 33. Zakona o PDV) zavisno o tipu i lokaciji firme/preduzetnika, kada se plaća putem uplatnice priložene uz ponudu navedenu u članu 7. u roku od 8 dana. Poslovni subjekt može da zatraži upis i po isteku roka ponude od 8 dana i to putem kontakt obrasca na internet stranicama registra. U tom slučaju, naknada za upis iznosi 16.000 RSD, a plaća se putem ponude koja će biti poslata na e-mail adresu navedenu prilikom popunjavanja kontakt obrasca.

Član 9.

Registar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i internet stranice registra. Zabranjeno je bez pismenog pristanka Registra menjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj internet stranica registra.

Član 10.

Korisnik usluga daje saglasnost da Registar može koristiti i obrađivati njegoe podatke za potrebe izvršavanja usluge, a što uključuje potrebe vlastitih evidencija kao i provere identiteta Korisnika usluga. Osim toga, Korisnik je saglasan da Registar može koristiti podatke Korisnika u svrhu informativnih aktivnosti te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni u svrhu informisanja Korisnika o aktuelnim ponudama.

Član 11.

Registar zadržava pravo da odbije ili obustavi usluge Korisniku ukoliko smatra da je Korisnik koristeći administrativni interfejs uneo neispravne, netačne ili lažne podatke odnosno da je na neprimeren, protivzakonit ili na neki drugi neprihvatljiv način koristi usluge Registra. Korisnik snosi odgovornost za istinitost sadržaja koje učini dostupnim putem administrativnog interfejs-a registra, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.

Član 12.

Registar će preduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na internet stranicama registra bile potpune i tačne, ali ne odgovara u slučaju njihove netačnosti ili nepotpunosti. Registar neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja internet stranica registra.

Član 13.

Kako bi internet stranice registra imale sve funkcionalnosti na računar korisnika pohranjuje se malena količina podataka tzv. „Cookies“. Cookie je informacija spremljena na računar korisnika od internet stranice koju posetite. Cookie pohranjuju postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sledećeg korišćenja internet pretraživač šalje nazad cookie koji pripadaju toj stranici.